Webinar, videndeling og taskforce

Webinarer om certificeringsordningen

Bolig- og Planstyrelsen inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

 

Formålet med webinarerne er dels at formidle viden om certificeringsordningen fra Bolig- og Planstyrelsen til deltagerne på en hurtig og fleksibel måde, og dels at give Bolig- og Planstyrelsen input til problemstillinger, som branchen og kommunerne oplever i forbindelse med certificeringsordningen.

 

Webinarerne lanceres i samarbejde med den taskforce, der siden august 2020 har arbejdet med at styrke implementeringen af certificeringsordningen, og som består af repræsentanter fra branchen, KL og kommunerne.

 

1.

Tirsdag d. 2. februar

kl. 15.00-16.00

Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand

2.

Tirsdag d. 2. februar

kl. 16.15-17.15

Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand

3.

Fredag d. 5. februar

kl. 11.00-12.00

Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner

4.

Tirsdag d. 2. marts

kl. 15.00-16.00

Den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

5.

Tirsdag d. 23. marts

kl. 15.00-16.00

Indplacering i brandklasser

6.

Onsdag d. 14. april

kl. 08.30-09.30

Indplacering i konstruktionsklasser

7.

Mandag d. 3. maj

kl. 15.00-17.00

Dokumentation og kontrol

 

Deltagelse i webinarene er gratis, men kræver tilmelding, som sker via Bygherreforeningens hjemmeside via nedenstående links.

Hvem kan deltage i webinarerne?

 

Bolig- og Planstyrelsen og taskforcen opfordrer alle interesserede til at deltage i webinarerne.

 

Webinarerne vil primært henvende sig til bygherrer, certificerede rådgivere, kommuner, entreprenører samt rådgivere og teknikere, der projekterer, udfører og kontrollerer byggearbejder mht. bærende konstruktioner og brandtekniske forhold.

 

Hvordan foregår et webinar?

 

Webinarerne foregår over Teams og faciliteres af Bygherreforeningen. Hvert webinar starter med, at panelet giver en kort præsentation af emnet, hvorefter de vil besvare deltagernes spørgsmål. Alle spørgsmål stilles skriftligt via den chatfunktion, der er i Teams, men hvis det er nødvendigt, vil panelet bede om, at en deltager uddyber spørgsmålet mundtligt.

 

Panelet vil bestræbe sig på at besvare så mange spørgsmål som muligt, der holder sig inden for rammerne af webinaret. Alle spørgsmål vil blive brugt som input til Bolig- og Planstyrelsen og taskforcens arbejde med at identificere og løse problemstillinger i forbindelse med certificeringsordningen.

 

Hvilke spørgsmål kan man stille?

 

Vi gør opmærksom på, at Bolig- og Planstyrelsen ikke kan forholde sig til konkrete byggesager, men alene vejleder om generelle spørgsmål til certificeringsbekendtgørelsen, bygningsreglementet og vejledninger, som vedrører fortolkningen af reglerne samt hensigten bag reglerne. Derfor vil panelet ikke kunne besvare sagsspecifikke spørgsmål.

 

Det er vigtigt, at deltagernes spørgsmål har en form, som egner sig til at blive besvaret via dette medie, og derfor er det vigtigt, at deltagerne formulerer spørgsmålene så kort og præcist som muligt.

Vi glæder os til at få muligheden for at indgå i dialog med jer om certificeringsordningen.

/Bolig- og Planstyrelsen i samarbejde med taskforcen

Datoer og emner for webinarer

Første og andet webinar

Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand

Tirsdag d. 2. februar kl. 15.00-16.00 (1. webinar) og kl. 16:15-17:15 (2. webinar)

På det første og andet webinar er der fokus på de ændringer, der er indført i bygningsreglementet på brandområdet pr. 1. januar 2021.

 

Webinaret vil derfor omhandle ændringer i følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 1: 

Administrative bestemmelser (§ 16 - § 42)

Kap. 5:

Brand (§ 82 - § 158)

Kap. 27:

Brandklasser (§ 490 - § 493)

Kap. 29:

Dokumentation af brandforhold (§ 506 - § 522)

Kap. 32:

Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)

Kap. 34:

Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)

Tredje webinar

Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner

Fredag d. 5. februar kl. 11.00-12.00

På det tredje webinar er der fokus på de ændringer, der er indført i bygningsreglementet på konstruktionsområdet pr. 1. januar 2021.

 

Webinaret vil derfor omhandle ændringer i følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger: 

Kap. 1:

Administrative bestemmelser (§ 16 - § 42)

Kap. 15:

Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Kap. 26:

Konstruktionsklasser (§ 485 - § 489)

Kap. 28:

Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494 - § 505)

Kap. 31:

Bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner (§ 529 - § 530)

Kap. 32:

Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)

Kap. 33:

Certificeret statikers virke (§ 536 - § 544)


Fjerde webinar

Den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

Tirsdag d. 2. marts kl. 15.00-16.00

På det fjerde webinar er der fokus på de overordnede regler for den certificeredes virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i projektorganisationen alt efter, om den certificerede virker som udarbejdende eller kontrollerende. Derudover vil der være en uddybning af den certificeredes mulighed for ”assistance” og ”uddelegering”.

 

Webinaret vil derfor omhandle de forhold, der er fælles for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, og som er relateret til følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 1:

Administrative bestemmelser (§ 16 - § 23, § 41 og § 42)

Kap. 32:

Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)

Kap. 33:

Certificeret statikers virke (§ 536 - § 544)

Kap. 34:

Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)


Femte webinar

Indplacering i brandklasser

Tirsdag d. 23. marts kl. 15.00-16.00

På det femte webinar er der fokus på indplacering i brandklasse i henhold til BR 18, kapitel 27 (§ 490 - § 493) af både nybyggeri og ombygninger. Der vil blive taget udgangspunkt i tabellerne i bilag 1. Indplacering i risikoklasser vil kun blive behandlet perifert. 


Sjette webinar

Indplacering i konstruktionsklasser

Onsdag d. 14. april kl. 08.30-09.30

På det sjette webinar er der fokus på indplacering i konstruktionsklasse i henhold til BR 18, kapitel 26 (§ 485 - § 489) af både nybyggeri og ombygninger. Indplacering i konsekvensklasser vil kun blive behandlet perifert.


Syvende webinar

Dokumentation og kontrol

Mandag d. 3. maj kl. 15.00-17.00

På det syvende webinar er der fokus på krav til dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner, der skal foreligge ved ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, herunder omfang, struktur samt tilhørende kontrol.

 

Webinaret vil derfor omhandle følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 28:

Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494-§ 505)

Kap. 29:

Dokumentation af brandforhold (§ 506-§ 522)

Kap. 30:

Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold (§ 523-§ 528)

Bilag 3:

Tabeller til kapitel 30 – Kontrol og dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold


Afholdte webinarer (1-5)

1. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det første webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand.

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. februar kl. 15.00-16.00

2. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det første webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand.

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. februar kl. 16.15-17.15

3. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det tredje webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner.

Webinaret blev afholdt fredag d. 5. februar 2021 kl. 11.00-12.00

4. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det fjerde webinar om certificeringsordningen og den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. marts kl. 15.00-16.00

5. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det femte webinar om certificeringsordningen og indplacering i brandklasse

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 23. marts kl. 15.00-16.00

Taskforce og sparringsgrupper

Sidst opdateret 08/10/2020

Bolig- og Planstyrelsen har nedsat en taskforce-gruppe for certificeringsordningerne for brand og konstruktioner. Taskforce-gruppen består af en række af byggeriets organisationer og administreres af Bolig- og Planstyrelsen.

Taskforcen består af:

 

 • DI Byg
 • Dansk Byggeri
 • FRI
 • Danske ARK
 • Tekniq Arbejdsgiverne
 • Bygherreforeningen
 • Konstruktørforeningen
 • Kommunernes Landsforening

Taskforcen har til opgave at indsamle, identificere og prioritere konkrete udfordringer i relation med certificeringsordningen.

Visse udfordringer er så komplekse, at de ikke kan behandles i taskforce-gruppen. Derfor er der etableret tre undergrupper, der skal bistå taskforce-gruppen med at løse de konkrete tekniske udfordringer.

 

Taskforcens undergrupper består af:

 

 • Sparringsgruppe for certificeringsorganerne
 • Sparringsgruppe for certificerede brandrådgivere
 • Sparringsgruppe for certificerede statikere

De tre sparringsgruppers opgave er at assistere arbejdet i taskforcen, herunder bidrage til løsningsforslag på de udfordringer, der indsamles, identificeres og prioriteres i taskforcen.

I samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen behandler sparringsgrupperne udfordringerne og kommer med løsningsforslag. Når sparringsgrupperne har behandlet en udfordring, præsenteres løsningsforslaget i taskforcen, hvorefter styrelsen offentliggør løsningen.