Introduktion til certificeringsordningen

Om temasiden

Sidst opdateret 08/10/2020
Velkommen til Bolig- og Planstyrelsens temaside om certificeringsordning for bærende konstruktioner og brandforhold.

Formål

Siden skal:

 

 • Skabe overblik over anvendelse af brandrådgivere og statikere ved opførelse af byggeri.
 • Hjælpe bygningsejer, branchens professionelle aktører og bygningsmyndigheden med at gennemføre byggearbejder, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker og/eller brandrådgiver.
 • Fremme implementeringen af ordningen hos branchens aktører.
 • Give let adgang og skabe et samlet overblik over krav, vejledninger samt øvrigt relevant informationsmateriale om certificeringsordningen samt brandforhold og bærende konstruktioner.
 • Give let adgang til spørgsmål og svar på bygningsreglementet.dk, der relaterer sig til certificeringsordningen, bærende konstruktioner og brandforhold
 • Offentliggøre relevante resultater fra taskforcens arbejde
 • Understøtte kommunikation af viden og nyheder til branchens aktører.

Indhold

Siden samler alle relevante links til krav og vejledninger på bygningsreglementet.dk opdelt efter emner. Emnerne er:

 

 • Certificeringsordningen
 • Certificeredes virke
 • Brandforhold
 • Bærende konstruktioner

 

Derudover indeholder temasiden overordnede supplerende informationssider, som kan hjælpe til at skabe en forståelse for og ensartet anvendelse af certificeringsordningen for bærende konstruktioner og brandforhold. De supplerende informationer rækker ud over bygningsreglementets område og skal alene opfattes som eksempler på f.eks. roller, opgavefordelinger og anvendelse af certificerede brandrådgivere og statikere. Det er emner såsom:

 

 • Introduktion til certificeringsordningerne for brand og konstruktioner
 • Brug af certificerede brandrådgivere og statikere
 • Hvad er min rolle ift. certificeringsordningen?
 • Opsamling af best practice og videndeling.

 

Bygningsreglementet.dk og denne temasides relation hertil

 

Siden, Bygningsreglementet.dk, indeholder bygningsreglementet med tilhørende vejledninger, pjecer, spørgsmål og svar samt samlinger af eksempler.

 

Denne temaside om certificeringsordningen for bærende konstruktioner og brandforhold hverken påvirker eller ændrer på dette.

 

Hvis der er uoverensstemmelse mellem tekst på denne side og tekst på bygningsreglementet.dk, er det altid teksten på bygningsreglementet.dk, der er gældende.

 

Opdatering af siden

 

Siden foreligger nu i en første udgave, og indholdet på siden vil herefter løbende blive opdateret med ny information.

Om certificeringsordningen

Sidst opdateret 08/10/2020

Indførelse af en certificeringsordning

Med bygningsreglementet 2018 blev kommunens tekniske byggesagsbehandling udfaset. For byggeri af en vis størrelse eller kompleksitet blev der i stedet indført krav om, at der anvendes certificerede statikere og brandrådgivere. Det er de certificerede statikere og brandrådgivere, der skal sikre, at byggearbejder dokumenteres og kontrolleres samt at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner og brandforhold overholdes.

Kommunen skal således ikke længere påse, at de tekniske forhold i byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser på brand- og konstruktionsområdet. Kommunen er dog stadig bygningsmyndighed og skal derfor bl.a. udstede byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og behandle lovliggørelsessager.  

Ordningen indebærer, at det alene er bygningsejerens ansvar, at byggearbejdet overholder de tekniske krav i bygningsreglementet. Ordningen medfører dermed også en mere tydelig ansvarsfordeling i forholdet mellem kommune og bygningsejer.

Beskrivelse af certificeringsordningen

Certificeringsordningen er en personcertificering, der skal sikre, at en person har de kvalifikationer, kompetencer og erfaring, der er nødvendige for at kunne foretage et kompetent stykke arbejde, der lever op til de krav, der stilles i ordningen. 

Personcertificeringen foretages og overvåges af et uafhængigt certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan. Akkrediteringsorganet overvåger løbende, at certificeringsorganet lever op til de generelle krav for organer, der foretager certificering af personer.

Det er således akkrediteringsorganet, der fører kontrol med certificeringsorganerne, og det er certificeringsorganerne, der fører kontrol med de certificerede rådgivere, som de har udstedt certifikater til. 

Du kan læse mere om akkrediteringsorganet og certificeringsorganer under emnet ”Aktører”.

Formål med certificeringsordningen

Certificeringsordningen skal give tillid til, at de nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer er til stede hos de certificerede brandrådgivere og statikere, så de kan udføre deres virke på en kompetent, ensartet og tilfredsstillende måde. 
Certificeringsordningen for statikere og brandrådgivere fremgår af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Bliv certificeret statiker eller brandrådgiver

Sidst opdateret 08/10/2020

Som certificeret rådgiver er det din opgave at sikre, at byggearbejder vedr. brandforhold eller bærende konstruktioner med tilhørende dokumentation overholder bygningsreglementets krav.

Du kan blive certificeret til en af de seks nedenfor nævnte ordninger.

Statiker Brandrådgiver 
 Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2  Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2
 Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4  Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4
 Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik  Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold

Hvis du ønsker at blive certificeret som brandrådgiver eller statiker, skal du opfylde de betingelser, der er beskrevet i bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen stilles der krav til dine kvalifikationer, kompetencer og erfaring. I vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen er kravene nærmere beskrevet.

Certificeringsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning giver dog mulighed for en vis fortolkning. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en af de fire certificeringsorganer, hvis du vil ansøge om at blive certificeret til en af ordningerne. Det er certificeringsorganerne, der bedømmer, om du kan blive certificeret rådgiver, og de kan derfor give dig nærmere information om, hvad det kræver. Derudover kan de forklare dig, hvad du skal kunne fremvise i forbindelse med din ansøgning.

Proceduren for certificeringen er overordnet som følger:

 

 1. Ansøger fremsender ansøgning til certificeringsorganet. Der vedlægges dokumentation for, at ansøger har de rette kvalifikationer, kompetencer og erfaring.
 2. Certificeringsorganet vurderer, om den fremsendte dokumentation er fyldestgørende.
 3. Ansøger skal evt. eftersende yderligere dokumentation, hvis certificeringsorganet har vurderet, at den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende.
 4. Certificeringsorganet oplyser ansøger om den forventede behandlingstid, når dokumentationen vurderes at være fyldestgørende.
 5. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgers kvalifikationer, kompetencer og erfaring er tilstrækkelige, evt. på baggrund af en prøve eller en mundtlig præsentation af et projekt.
 6. Certificeringsorganet træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger kan blive certificeret. Ansøger modtager en skriftlig begrundelse for certificeringsorganets bedømmelse
 7. Certificeringsorganet udsteder et certifikat til ansøgeren, hvis denne har bestået.


Det er det enkelte certificeringsorgan, der bestemmer, hvordan den konkrete certificeringsproces forløber for hver af de forskellige ordninger.

Når du er blevet certificeret til en af de seks ordninger, er du i forbindelse med opretholdelsen af din certificering forpligtiget til:

 

 • At virke i henhold til bygningsreglementets krav
 • Løbende at ajourføre dine kvalifikationer og opretholde dine kompetencer
 • Årligt at redegøre for dit virke over for certificeringsorganet og fremsende dokumentation til kontrol af virke
 • At indsende dokumentation for, at betingelserne for certificeringen er opfyldt, hvis certificeringsorganet anmoder herom
 • Hvert 5. år at blive re-certificeret

 


Du finder certificeringsorganerne via listerne nedenfor.

Skal jeg blive certificeret brandrådgiver eller statiker?

Sidst opdateret 12/10/2020
Denne pjece beskriver, hvorfor du bør blive certificeret som statiker eller brandrådgiver, hvordan du bliver certificeret, samt hvad din rolle og dine opgaver er som certificeret statiker eller brandrådgiver på et byggeprojekt.