Hvad er min rolle ift. certificeringsordningen?

Overblik over byggesagsbehandlingen

Sidst opdateret 08/10/2020

Når en bygningsejer ønsker at igangsætte et nybyggeri eller en om- eller tilbygning, skal det klarlægges hvilken lovgivning og hermed hvilke krav, som byggearbejdet er omfattet af. Det er allerede på dette tidspunkt, at det skal konstateres, om byggearbejdet vil kræve, at der tilknyttes en certificeret statiker og/eller en certificeret brandrådgiver.

På baggrund af lovgrundlaget og bygningsejers supplerende egne krav kan der udarbejdes en projektbeskrivelse, der skal danne grundlag for byggeprojektet. På et byggeprojekt vil der normalt være flere aktører. Disse aktører vil være knyttet til bygningsejeren via en kontrakt eller flere kontrakter, afhængig af hvilken projektorganisering bygningsejer finder passende for byggeprojektet. 

De forskellige aktørers opgaver og ansvar er beskrevet nedenfor.

Hvis byggeprojektet kræver en certificeret statiker og/eller en certificeret brandrådgiver, skal bygningsejer udpege en statiker og/eller brandrådgiver, der er certificeret til den klasse, som byggeprojektet er indplaceret i. 

 

Certificeret til 
 Brandklasse 1
 Brandklasse 2
 Brandklasse 3
Brandklasse 4
 Konstruktionsklasse 1     
 - BK2 BK3/BK4 BK3/BK4
3.part-BK
 Konstruktionsklasse 2
KK2 BK2
KK2
BK3/BK4
KK2
BK3/BK4
3. part-BK
KK2
 Konstruktionsklasse 3
KK3/KK4 BK2
KK3/KK4
BK3/BK4
KK3/KK4
BK3/BK4
3.part-BK
KK3/KK4
 Konstruktionsklasse 4
KK3/KK4
3. part-KK
BK2
KK3/KK4
3. part-KK
BK3/BK4
KK3/KK4
3. part-KK
BK3/BK4
3. part-BK
KK3/KK4
3. part-KK
BK2:    Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2
BK3/BK4:    Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4
3.part-BK:     Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold
KK2:     Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2
KK3/KK4:     Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
3.part-KK:     Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik


Når der er indgået aftaler med byggeprojektets relevante aktører, kan der på baggrund af projektbeskrivelsen fra bygningsejeren udarbejdes dokumentation for indplacering i brand- og konstruktionsklasse samt dokumentation for indsatsforhold. Hvis der er behov for afklaring af rammerne for byggeprojektet med kommunen, kan dette ske via en frivillig forhåndsdialog.

Dokumentationen skal være udarbejdet eller kontrolleret af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering. Dokumentationen skal indsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse sammen med en starterklæring, som er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Når kommunen har modtaget al relevant dokumentation og fundet den fyldestgørende samt foretaget den nødvendige byggesagsbehandling af f.eks. helhedsvurdering mv., kan kommunen udstede en byggetilladelse.

Den projekterende udarbejder også et udførelsesgrundlag for projektering, der ligger til grund for udførelsen. Denne dokumentation skal enten udarbejdes eller kontrolleres af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering.

Den udførende kan herefter på baggrund af den projekterendes udførelsesgrundlag for projektering udarbejde udførelsesgrundlag for udførelsen. 

Det fysiske byggearbejde kan nu påbegyndes. Under selve byggearbejdet skal der udføres kontrol og udarbejdes dokumentation i form af kontrolrapporter. 
Denne dokumentation kontrolleres af den certificerede rådgiver evt. ved brug af assistance eller ved uddelegering. 

Når byggearbejdet er afsluttet, skal byggearbejdet færdigmeldes til kommunen. Med færdigmeldingen indsendes den samlede statiske og brandtekniske dokumentation samt en sluterklæring, der er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Når kommunen har modtaget al relevant dokumentation og fundet den fyldestgørende, kan de udstede en ibrugtagningstilladelse, og byggeriet kan lovligt tages i brug.

Bygningsejer

Sidst opdateret 08/10/2020

Som bygningsejer er du ansvarlig for lovligheden af dit byggeri. Det betyder, at du er ansvarlig for, at der er udarbejdet den fornødne dokumentation for byggeriet, og at byggeriet er dokumenteret, kontrolleret og udført i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis du som bygningsejer gerne vil opføre et byggeri, herunder udføre en ombygning/tilbygning, skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at få tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker, der skal sørge for at udarbejde eller kontrollere den statiske og brandtekniske dokumentation, der er nødvendig for, at du kan få en byggetilladelse af kommunen.

Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med en rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er krav om tilknytning af en certificeret brandrådgiver eller statiker til det byggeri, du ønsker at gå i gang med. Hvis der er behov for afklaring af rammerne for byggeprojektet med kommunen, kan dette ske via en forhåndsdialog.


Hvis det viser sig, at byggearbejdet kræver en certificeret rådgiver, er det bygningsejer, der skal udpege en sådan. Dette skal ske inden, der ansøges om byggetilladelse.


Du kan finde en oversigt over certificerede rådgivere i databasen ”Find certificerede statikere og brandrådgivere” via linket nedenfor.

Hvis byggearbejdet omfatter bærende konstruktioner, der kan henføres til konstruktionsklasse 2-4, skal du som bygningsejer tillige udpege en bygværksprojekterende, der skal samle og koordinere den statiske dokumentation for hele byggeriet.

Inden byggearbejdet kan påbegyndes, skal du som udgangspunkt have en byggetilladelse fra kommunen.

Du skal tillige sørge for at færdigmelde byggeriet til kommunen, når byggearbejdet er afsluttet.

Certificeret rådgiver

Sidst opdateret 08/10/2020

Ved byggeri i brand- og/eller konstruktionsklasse 2-4 skal der tilknyttes én certificeret brandrådgiver og/eller én certificeret statiker. Der er ikke krav om, at den certificerede rådgiver skal være ansat i den virksomhed, der er projekterende på byggeriet, f.eks. et rådgivende ingeniørfirma, en rådgivende arkitektvirksomhed eller en entreprenør med egen intern projekteringsafdeling. Man kan således hyre en certificeret rådgiver fra en anden virksomhed.

Det er bygningsejeren, der udpeger den certificerede brandrådgiver og statiker.

Som certificeret rådgiver skal du virke som enten udarbejdende eller kontrollerende af den statiske og brandtekniske dokumentation.

Som udarbejdende vil du indgå i den projekterendes projektorganisation. Du skal udarbejde en række centrale dele af dokumentationen, mens øvrige dele kan udføres via assistance eller uddelegering. Som udarbejdende kan du ikke udføre uafhængig kontrol.

Som kontrollerende kan du indgå i eller være placeret uden for den projekterendes projektorganisation. Som kontrollerende vil du typisk foretage den uafhængige kontrol af dokumentationen. Du skal selv kontrollere en række centrale dele af dokumentationen, mens øvrige dele kan kontrolleres via assistance eller uddelegering. Som kontrollerende kan du ikke deltage i selve designet eller projekteringen.

I dit virke som certificeret rådgiver er der opgaver, som du selv skal udføre, men der vil også være dele af dokumentationen, som du kan få assistance til at udarbejde eller kontrollere. I sådanne tilfælde er det dit ansvar som den certificerede at sikre, at de assisterende har de nødvendige kompetencer hertil.

Dit virke som certificeret rådgiver er reguleret i bygningsreglementet og har bl.a. til formål at sikre, at:


 • Byggeriet er indplaceret i hhv. en konstruktionsklasse og i en brandklasse.
 • Dokumentationen er retvisende for:

  o    konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri

  o    brandklasser for bygningsafsnit og for det samlede byggeri.
 • Dokumentationen for brandforhold og bærende konstruktioner godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis brandforhold og bærende konstruktioner, herunder krav til sikkerhed og anvendelighed, er egnet til formålet og følger god byggeskik.
 • Dokumentation er udarbejdet og kontrolleret samt er fyldestgørende og udgør et hele.


Når du som certificeret rådgiver er tilknyttet et projekt, skal du udarbejde og underskrive en starterklæring, der skal indsendes sammen med dokumentation for indplacering i brand- og konstruktionsklasse samt dokumentation for indsatsforhold i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Af starterklæringen fremgår den certificeredes planlagte virke. Herudover skal du som certificeret fremsende dokumentation for gyldigt certifikat.

Ved færdigmelding af byggeriet skal der med færdigmeldingen indsendes den samlede statiske og brandtekniske dokumentation samt en sluterklæring, der er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Som den tilknyttede certificerede rådgiver til byggeprojektet, skal du erklære over for bygningsmyndigheden med henholdsvis start- og sluterklæring, at der er valgt de korrekte brand- og konstruktionsklasser, og at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav.

Selvom der er tilknyttet en certificeret rådgiver på et byggeri, er det stadig ejeren af den pågældende ejendom, der er ansvarlig for bygningens lovlighed. Hvis der er fejl eller mangler i dokumentationen, kan det dog i værste fald betyde, at den certificerede rådgiver får frataget sin certificering.


Projekterende

Sidst opdateret 08/10/2020

Den projekterende er den virksomhed, der står for at projektere et byggearbejde for en bygherre, f.eks. at projektere bærende konstruktioner eller at designe brandstrategi og projektere bl.a. brandsikringstiltag. Det er derfor også den projekterendes opgave at sikre, at projektet er i overensstemmelse med gældende regler, herunder bygningsreglementet. Den projekterende kan f.eks. være et rådgivende ingeniørfirma, en rådgivende arkitektvirksomhed, en entreprenør med egen intern projekteringsafdeling eller endog en håndværker afhængig af byggearbejdets størrelse og kompleksitet.


Den projekterende virksomhed skal gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med planlægning, design og projektering af byggearbejdet, herunder udarbejde dokumentation samt kontrol heraf. Projekteringen skal planlægges og gennemføres på en måde, som sikrer sammenhæng i såvel byggeriet som dokumentationen.


Der kan på et byggeprojekt være flere projekterende, f.eks. inden for forskellige fagdiscipliner. I sådanne tilfælde skal den projekterende gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med planlægning, design og projektering af den del af byggearbejdet, som den projekterende har til opgave at løse, herunder udarbejde dokumentation samt kontrol heraf.


Den projekterende skal udarbejde og kontrollere udførelsesgrundlaget for projektering, der er i overensstemmelse med bygningsejers krav (projekteringsgrundlaget), bygningsreglementet og relevante standarder. Herudover skal den projekterende sikre, at udførelsesgrundlaget for projektering er egnet til formålet og bygbart.


Den dokumentation, som du som projekterende har udarbejdet, skal du selv kontrollere i form af en egenkontrol.

For byggearbejder i brand-og konstruktionsklasse 2-4 skal der foruden egenkontrol foretages en uafhængig kontrol af dokumentationen, når egenkontrollen er udført. Denne uafhængige kontrol skal udføres af en person, der ikke har medvirket ved udarbejdelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller for de bærende konstruktioner. Kontrollen kan dog godt udføres af en person fra samme virksomhed.


Projekterende virksomheder har typisk et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der omfatter en sådan kontrol.


For byggearbejder i brand- eller konstruktionsklasse 4 skal der foruden egenkontrol og uafhængig kontrol tillige foretages en tredjepartskontrol af dokumentationen, der kan henføres til brand- eller konstruktionsklasse 4, når den uafhængige kontrol er udført. Tredjepartskontrol skal udføres af en certificeret tredjepartskontrollant, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udfærdigelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.


Hvis du som projekterende udfører den uafhængige kontrol eller tredjepartskontrol for byggearbejder i brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal kontrollen dokumenteres.

Uanset hvad der aftales med bygningsejeren i den enkelte byggesag, er der krav om tilknytning af en certificeret brandrådgiver og statiker i klasse 2-4. Det betyder, at byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4 skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver og statiker, uanset om de projekterende i øvrigt er kompetente til at foretage projekteringen samt kontrollen heraf. Den certificerede rådgiver kan enten være udarbejdende eller kontrollerende og kan f.eks. foretage den uafhængige kontrol.


Kommune

Sidst opdateret 08/10/2020

Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed. Det er derfor kommunen, der træffer afgørelse i sager omfattet af byggeloven og bygningsreglementet, f.eks. ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet.

Det er ligeledes kommunen, der i forbindelse med konkrete byggesager træffer afgørelse om fortolkning af bygningsreglementets anvendelsesområde, indplacering af byggeri i brand- eller konstruktionsklasser eller ved opfyldelse af konkrete krav.

Kommunen har en vigtig rolle i byggeprocessen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at kommunen er en del af forhåndsdialogen, der giver mulighed for at afklare rammerne for byggeprojektet allerede inden, der ansøges om byggetilladelse. Forhåndsdialogen er frivillig, men det kan være en god hjælp forud for mange byggesager, da der kan være mange uafklarede spørgsmål, der bør besvares, før ansøgningen om byggetilladelse fremsendes, og byggeprojektet derved kan starte.

Inden kommunen kan meddele byggetilladelse, skal kommunen foretage en vurdering af, om den dokumentation, der er indsendt for byggesagen, er i overensstemmelse med de relevante krav i bygningsreglementet, der er for det pågældende byggeri. For byggearbejder, der kan indplaceres i brand- eller konstruktionsklasse 2-4, skal kommunen i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse ikke kontrollere den statiske og brandtekniske dokumentation.

Kommunens sagsbehandling vil for den statiske og brandtekniske dokumentation omfatte en vurdering af følgende:


 • Om byggeriet er indplaceret i de korrekte klasser.
 • Om den til byggeriet tilknyttede certificerede rådgiver er certificeret til at kunne virke i den klasse, hvori det samlede byggeri er indplaceret, og om den certificerede rådgiver har et gældende certifikat.
 • Om den fremsendte dokumentation omfatter de for projektet relevante krav i bygningsreglementet.
 • Om starterklæringen er dækkende og underskrevet af den certificerede rådgiver.


Supplerende for brandforhold omfatter kommunens sagsbehandling ligeledes en vurdering af følgende:


 • Om dokumentationen omfatter, hvorledes byggeriet opfylder redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

Når byggesagen afsluttes, skal ansøger indsende en samlet dokumentation, der viser, at byggearbejdet overholder de tekniske forhold i bygningsreglementet, til kommunen. Kommunen kan på baggrund af dokumentationen meddele ibrugtagningstilladelse, hvorefter byggeriet kan tages i anvendelse.

Kommunens sagsbehandling vil for den statiske og brandtekniske dokumentation omfatte en vurdering af følgende:


 • Om forudsætningerne for byggetilladelsen er ændret, herunder brand- eller konstruktionsklasser.
 • Om den til byggeriet tilknyttede certificerede rådgiver stadig har et gældende certifikat.
 • Om sluterklæringen er dækkende og underskrevet af den certificerede rådgiver og for byggearbejder i klasse 4 tillige af en certificeret tredjepartskontrollant.


Det er bygningsejerens ansvar, at byggearbejdet overholder kravene i bygningsreglementet.


Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 - Administrative bestemmelser

Vejledningen indeholder beskrivelse af byggesagsbehandling efter BR18, herunder hvilke regler de forskellige typer af byggeri skal overholde. Derudover indeholder vejledningen også information om den dokumentation, der skal indsendes i de forskellige stadier af byggeprocessen.

Udførende

Sidst opdateret 08/10/2020

Den udførende kan betegnes som den person eller virksomhed, der står for at udføre det fysiske byggearbejde for en bygherre, f.eks. at opføre en bygning. Det er derfor også den udførendes opgave at sikre, at byggeriet bliver udført i overensstemmelse med relevante regler og evt. krav fra bygningsejeren, som f.eks. udførelsesgrundlaget fra projekteringen.

Den udførende kan f.eks. være en entreprenør eller en håndværker.

Som udførende skal du gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med det fysiske byggearbejde, herunder planlægning, indkøb og modtagelse af materialer og produkter, udførelse og kontrol.

Hvis du er udførende på et byggeprojekt, skal du udarbejde et udførelsesgrundlag for udførelsen, der er i overensstemmelse med bygningsreglementet, relevante standarder samt evt. udførelsesgrundlaget fra projekteringen.

Under selve byggearbejdet skal du som udførende for byggeri i brand- eller konstruktionsklasse 1-4 foretage en kontrol af kvaliteten af dit arbejde i form af en egenkontrol, der har til formål at sikre, at udførelsen er i overensstemmelse med udførelsesgrundlaget og udførelsesstandarder.

For visse byggearbejder skal du som udførende have dit eget dokumenterede kvalitetsledelsessystem, der sikrer, at der føres kontrol med kvaliteten af byggearbejdet i form af en egen- og uafhængig kontrol. Dette gælder bl.a. for udførelse af bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4.

For byggearbejder i brand- eller konstruktionsklasse 2-4 skal der foruden egenkontrol foretages en uafhængig kontrol i henhold til kontrolplanen for udførelsen, både løbende, og når byggearbejdet er færdigmeldt. Denne kontrol skal udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelse af hhv. de bærende konstruktioner eller de brandtekniske installationer. Kontrollen kan dog godt udføres af en person fra samme udførende virksomhed.

Hvis du udfører den uafhængige kontrol for udførelse af byggearbejder i brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal denne kontrol dokumenteres i kontrolrapporter.

Den udførende aktør kan også varetage rollen som projekterende på projektet. Der kan være situationer, hvor den udførende har en intern projekteringsafdeling eller har behov for at indhente rådgivning fra en ekstern rådgiver. Dette vil afhænge af, hvad der aftales i den enkelte byggesag. Se mere under den projekterende.

Uanset hvad der aftales i den enkelte byggesag, ændrer det ikke på kravet om, at bygningsejeren skal tilknytte en certificeret rådgiver i brand- og konstruktionsklasse 2-4, uanset hvordan både bygningsejeren og den udførende har organiseret sig.


Certificeringsorgan

Sidst opdateret 08/10/2020

Certificeringsorganets opgave er at certificere personer, der ønsker at blive certificerede som brandrådgivere eller statikere.

Når certificeringsorganet modtager en ansøgning fra en person, der ønsker at blive certificeret, skal certificeringsorganet vurdere, om ansøgeren har de fornødne kvalifikationer og kompetencer samt den fornødne erfaring, der skal til for at blive certificeret.

Ved certificeringsprocessen er certificeringsorganets opgave:

 1. at vurdere om den dokumentation, som ansøger fremsender, er fyldestgørende
 2. at bede ansøger om at eftersende dokumentation, hvis certificeringsorganet vurderer, at den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende
 3. at oplyse ansøger om den forventede behandlingstid, når dokumentationen vurderes at være fyldestgørende.
 4. at vurdere dokumentationen for så vidt angår ansøgers kvalifikationer, kompetencer og erfaring, evt. på baggrund af en prøve eller en mundtlig præsentation af et projekt
 5. at træffe afgørelse om certificering og fremsende en skriftlig begrundelse herfor til ansøger
 6. at udstede certifikat, hvis ansøger opfylder kriterierne
 7. at opdatere databasen ”Find certificerede statikere og brandrådgivere”

Det er det enkelte certificeringsorgan, der bestemmer, hvordan den konkrete certificeringsproces forløber for hver af de forskellige ordninger i det enkelte certificeringsorgans regi.

Certificeringsorganet har derudover til opgave at føre kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere, der er certificeret af det pågældende certificeringsorgan.

Certificeringsorganets opgave i certificeringsperioden består af:

 

 • Årlig kontrol af den certificeredes virke.
 • Re-certificering af den certificerede hvert 5. år.
 • Løbende vurdering af, om betingelserne for certificeringen er til stede.
 • Orientering af kommunen i tilfælde af, at certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed.


Der er fire certificeringsorganer, der kan findes via nedenstående links:

DANAK

Sidst opdateret 08/10/2020

Akkrediteringsorganets opgave at akkreditere virksomheder, der ønsker at blive certificeringsorgan for derved at kunne certificere f.eks. brandrådgivere eller statikere. I Danmark er akkrediteringsorganet DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond.

Akkrediteringen har til formål at skabe større tillid til, at certificeringsorganerne varetager de forpligtelser, som de har som certificeringsorgan. Dette sker bl.a. ved, at akkrediteringsorganet løbende skal bedømme certificeringsorganerne.

Den første bedømmelse sker inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er blevet akkrediteret. Herefter sker bedømmelsen årligt.

Figuren nedenfor illustrerer forholdet mellem akkrediteringsorganet, certificeringsorganet og den certificerede rådgiver.