Certificeredes virke - Krav og vejledninger

Krav vedrørende certificeredes virke

Sidst opdateret 08/10/2020

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Den certificerede statiker og brandrådgivers virke i forbindelse med byggearbejder, der kan henføres til hhv. brand- og konstruktionsklasse 2-4, er hovedsageligt reguleret af bygningsreglementet. Dette sikrer, at:

  • Byggeriet udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis brandforhold og bærende konstruktioner.
  • De bærende konstruktioner og brandforhold overholder krav til sikkerhed og anvendelighed, er egnede til formålet og følger god byggeskik.
  • Dokumentationen for byggeriet er udarbejdet og kontrolleret, og at den er fyldestgørende og udgør et hele.


Relevante bestemmelser for den certificeredes virke 

Kapitel 1 angiver, hvilken type byggerier der er omfattet af krav om brug af en certificeret statiker og brandrådgiver, samt omfang af dokumentation udfærdiget af den certificerede ifm. 
ansøgning af byggetilladelse og færdigmelding.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold, såfremt der anvendes en anerkendt statiker.
Kapitel 32 angiver de forhold, som er sammenfaldende for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, herunder formålet med og grundlaget for virket.

Kapitel 33 angiver krav til den certificerede statikers minimumsvirke, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives krav ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede statikere.

Kapitel 34 angiver krav til den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives krav ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede brandrådgivere.

Kapitel 35 beskriver anerkendelsesordningen, herunder krav til opretholdelse af statikeres anerkendelse.

Vejledninger om certificeredes virke

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Vejledninger

Vejledningen beskriver overordnet, hvornår en certificeret statiker eller brandrådgiver skal anvendes, herunder brugen af en anerkendt statiker i overgangsperioden for kommunens tekniske byggesagsbehandling. Desuden beskrives overordnede forhold vedr. dokumentation for statik og brandforhold i brand- og konstruktionsklasse 2-4.
Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med en evt. ansøgning om byggetilladelse til opsætning af transportable konstruktioner. 
Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med ombygninger. Der gives ligeledes eksempler herpå.
Kapitel 32 angiver de forhold, som er sammenfaldende for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, herunder formålet med og grundlaget for virket.

Herudover er begreberne assistance og uddelegering defineret og eksemplificeret.

Kapitel 33 angiver og uddyber den certificerede statikers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives forhold ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede statikere.

Kapitel 34 angiver og uddyber den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives forhold ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede brandrådgivere.