Bærende konstruktioner - Krav og vejledninger

Krav til bærende konstruktioner

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Byggearbejder, der omfatter bærende konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for bærende konstruktioner, der indgår i transportable konstruktioner.

Forhold vedr. bærende konstruktioner er behandlet i flere af bygningsreglementets kapitler og bilag og er opdelt i regler for byggeri i hhv. konstruktionsklasse 1 og konstruktionsklasse 2-4.

I bygningsreglementet er der tillige regler om en produktcertificering af visse transportable konstruktioner, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Relevante bestemmelser vedrørende bærende konstruktioner, herunder transportable konstruktioner

Kapitel 1 angiver, hvilken type byggerier der er omfattet af krav om brug af en certificeret statiker eller en anerkendt statiker, samt hvilken dokumentation der skal fremsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse og færdigmelding af byggearbejdet.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold for transportable konstruktioner. 

Kapitel 5 angiver bl.a. forhold vedrørende bærende konstruktioners brandmodstandsevne. 
Kapitel 7 angiver bl.a. forhold vedr. bærende konstruktioner, herunder transportable konstruktioner, der skal overholdes i forbindelse med planlægning og udførelse af byggearbejder.
Kapitel 15 angiver krav til projektering og udførelse af konstruktioner for de mest almindelige byggematerialer. Herudover er der angivet krav til dimensionering af telte, transportable konstruktioner, stationære opbevaringssystemer og tribuner.
Kapitel 26 angiver krav til indplacering af bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 1-4 på baggrund af konstruktionens konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring med konstruktionstypen.
Kapitel 28 angiver krav til omfang og indhold af den statiske dokumentation for byggearbejder i konstruktionsklasse 1-4.
Herudover er der angivet krav til omfang og indhold af start- og sluterklæring for byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4.
Kapitel 30 angiver krav til kontrol af den statiske dokumentation, herunder kontroltype og kontrolniveau.
Bilag 3 udspecificerer mindstekrav til kontroltyper for byggeri i konstruktionsklasse 1-4 samt mindstekrav til kontrolniveauer for byggeri i konstruktionsklasse 2-4.
Kapitel 31 beskriver de ydelser, som den bygværksprojekterende skal forestå vedr. den statiske dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4.
Bekendtgørelsen indeholder krav til inspektionsorganet for transportable konstruktioner, herunder inspektionsrapport og -certifikat, samt krav til konstruktionsejer, herunder certificeringsgrundlag.
Eurocodes er europæiske standarder, der anvendes i forbindelse med dimensionering af byggeri. En given Eurocode skal altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks.
DS 1140 er en dansk standard, der fastsætter retningslinjer for den almene kontrol i forbindelse med udførelse af byggearbejder.

Vejledninger om bærende konstruktioner

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter bærende konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet følgende relevante vejledninger på området:

Vejledninger om bærende konstruktioner

Vejledningen angiver bl.a., hvilken type byggerier der er omfattet af krav om byggetilladelse, samt hvilken statisk dokumentation der skal foreligge for byggeri i konstruktionsklasse 1-4, herunder dokumentation for byggeri i konstruktionsklasse 1 i forbindelse med kommunens stikprøvekontrol.
Vejledningen beskriver forhold i forbindelse med ombygninger, der ændrer de bærende konstruktioners virkemåde. Vejledningen indeholder ligeledes eksempler herpå.
Vejledningen forklarer og fortolker reglerne i certificeringsordningen for transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.
Vejledningen indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

Eksemplerne viser, hvilke ombygninger og forandringer der kræver byggetilladelse, og hvilke der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.
Vejledningens kapitel 3 beskriver retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.
Vejledningen angiver, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele kan ske, for at bygningsreglementets krav til konstruktioner opfyldes.
Vejledningen redegør for projekteringsgrundlaget og lasterne på transportable konstruktioner, herunder skurvogne, pavilloner, telte, scener, tribuner, gangbroer mv.

Herudover redegør vejledningen for hvordan, transportable konstruktioner skal indplaceres i konstruktionsklasser.
 
Vejledningen beskriver grundlaget for bærende konstruktioner og konstruktionsafsnits indplacering i konstruktionsklasse 1-4 på baggrund af konstruktionens konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring med konstruktionstypen.

Vejledningen beskriver, hvordan start- og sluterklæringer udformes, og hvilken dokumentation der skal fremsendes i forbindelse med starterklæringen.  Herudover er der givet et eksempel på en start- og sluterklæring.


Vejledningen skal læses i sammenhæng med SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

 
Denne anvisning knytter sig til Bygningsreglement 2018 (BR18) og omhandler dokumentation af de dele af projektering og udførelse, som er knyttet til sikkerheden og anvendelsen af et bygværks bærende konstruktioner.
Denne anvisning beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2015.
DS/INF angiver retningslinjer for fastlæggelse af konsekvensklasser for konstruktioner tilknyttet byggeri.

Øvrig information

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet med tilhørende vejledninger fastsætter og uddyber krav til bærende konstruktioner. Der findes dog også en del andet informationsmateriale vedr. bærende konstruktioner.

Nedenfor er samlet nogle vejledninger, pjecer og andet informationsmateriale, som kan være relevante for anlæg og vedligehold af bærende konstruktioner. Listen er ikke udtømmende.

Øvrig relevant information vedrørende bærende konstruktioner

Vejledningen omhandler afstivningen af store trægitterspær. Erfaring viser, at afstivningen ofte er mangelfuld. Vejledningen kan både anvendes ved vurdering af
eksisterende tagkonstruktioner og ved planlægning af nye bygninger.
Vejledningen omhandler afstivningen af store stålrammer i f.eks. halbygninger. Vejledningen kan både anvendes ved vurdering af eksisterende konstruktioner og ved planlægning af nye bygninger.
Vejledningen omhandler, hvordan du som bygningsejer kan undersøge  stalde, haller, lader, maskinhaller og andre former for erhvervs og landbrugsbygninger. Du får input til at undersøge, om bygningerne er opført på en måde, der kan medføre risiko for kollaps ved store snemængder. Vejledningen fortæller også, hvad du skal være opmærksom på for at reducere risikoen for skader.
 
Vejledningen giver dig generelle retningslinjer for at undgå alvorlige hændelser ved store snemængder på tag.

Vejledningen retter sig først og fremmest mod bygninger, som er specielt sårbare over for store snemængder. Det gælder især bygninger med store spændvidder, herunder haller og landbrugsbygninger. Anbefalingerne i vejledningen er dog almengyldige og retter sig derfor også i høj grad mod ejere af mindre bygninger.

Vejledningen orienterer om forhold, der gør haller og andre bygninger med store tage særligt udsatte for overbelastning i forbindelse med snepåvirkning og vandophobning. 

Vejledningen fortolkninger, hvordan du kan opnå personsikkerhed ved brug af glas i bygninger.
Vejledningen belyser de muligheder, som ejere af en betonaltan har for at vedligeholde altanen og forebygge betonskader. Den kan bruges til at give bygningsejer en første indikation på, om betonaltanen bør undersøges nærmere.
Vejledningen forbereder altanejere bedre på den proces, der er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern.