Brug af certificeret rådgiver

Generelt om byggeri

Sidst opdateret 08/10/2020

Bygningsreglementets krav gælder i udgangspunktet for alle typer af byggeri, herunder nybyggeri, ombygninger og tilbygninger. Kravene gælder også, hvis anvendelsen af et eksisterende byggeri ændres væsentligt.

Eksempler på byggeri, der er omfattet af bygningsreglementet, er etageboligbyggeri, alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri, fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse, kolonihavehuse, campinghytter, garager, carporte m.v.

Ombygninger og tilbygninger er tillige omfattet af bygningsreglementet. En ombygning indebærer, at der sker ændringer inden for de eksisterende rammer for byggeriet som f.eks. udnyttelse af eksisterende loft, ændring af anvendelsen af de enkelte rum, udvidelse af WC-rum til badeværelse, sammenlægning af boligenheder, nedrivning af vægge samt etablering af rum, døre mv. Mens en tilbygning indebærer, at der enten sker en udvidelse af etagearealet, f.eks. ved etablering af kælder eller ny 1. sal eller, at der sker en udvidelse af grundplanen med en ny bygning.

Når du har taget beslutningen om, hvilket byggeri du ønsker at opføre, skal du finde ud af, hvilke af bygningsreglementets krav som netop den type byggeri skal overholde.

Der kan være forskellige krav afhængig af, om du vil bygge f.eks. institutionsbyggeri eller et enfamiliehus. Uanset hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for det valgte byggeri, skal du være opmærksom på, at du skal overholde alle gældende regler, når du bygger. Ud over bygningsreglementet kan der også være anden relevant lovgivning, der skal overholdes, f.eks. planloven.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du indplacere byggeriet i brand- og konstruktionsklasser.

Byggeri i brand- og konstruktionsklasse 1 kræver ikke brug af en certificeret rådgiver, mens byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4 kræver brug af en certificeret rådgiver. Klasserne er inddelt således, at jo mere komplekst byggeriet er, jo højere klasse indplaceres det i.   

Kravet til, hvilken certificeret rådgiver du skal bruge, afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet indplaceres i. Hvis byggeriet f.eks. indplaceres i brandklasse 2, skal du bruge en brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 2. Du kan dog godt anvende en rådgiver, der er certificeret til at virke i en højere klasse, end den byggeriet er indplaceret i. Hvis dit byggeri indplaceres i brandklasse 4, skal du - foruden en certificeret brandrådgiver til minimum brandklasse 4 - tillige bruge en brandrådgiver, der er certificeret som tredjepartskontrollant.

Nedenfor beskrives de vejledninger, der er relevante for brugen af certificerede rådgivere.

Vejledninger, der er relevante for brugen af certificerede rådgivere.

Vejledningen indeholder beskrivelse af byggesagsbehandling efter BR18, herunder hvilke regler forskellige typer af byggeri skal overholde. Derudover indeholder vejledningen også information om, hvilken dokumentation der skal indsendes i de forskellige stadier af byggeprocessen. 
Vejledningen beskriver, hvordan man indplacerer byggeri i konstruktionsklasser
Vejledningen beskriver, hvordan man indplacerer byggeri i brandklasser

Hvornår skal jeg bruge en certificeret rådgiver?

Sidst opdateret 02/11/2020

Når du som bygningsejer skal have udført et byggearbejde og skal afgøre, om der i den forbindelse skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver, kan du i første omgang undersøge, om byggearbejdet er undtaget fra krav om byggetilladelse. Det drejer sig om følgende:


 • Byggearbejder, der generelt er undtaget fra krav om byggetilladelse, jf. BR18, § 5.

 • Typer af bebyggelse, der helt eller delvist er undtaget fra overholdelse af reglerne i bygningsreglementet, jf. BR18, § 6.

 • Transportable konstruktioner på byggepladser, jf. BR18, § 6a.

 • Transportable konstruktioner, herunder certificerede transportable konstruktioner, jf. BR18, § 6b.

Hvis byggearbejdet ikke kræver en byggetilladelse, skal der som udgangspunkt ikke anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver.

Dernæst kan du undersøge, om byggearbejdet er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, jf. BR18, § 489 eller en brandklasse, jf. BR18, § 493. Hvis dette er tilfældet, skal der ikke anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver. Dette gælder for følgende byggearbejder:


 • Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² på ejendommen.

 • Midlertidige camping- og salgsområder.

 • Mindre legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede, hvis udformningen udføres i henhold til §§ 359-363, og når udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt eller i tilfælde af brand. Andre mindre legepladsredskaber er tillige undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

Dette gælder også for byggearbejder med ombygninger og forandringer af alle typer af eksisterende byggeri, hvor byggearbejdet ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold, herunder en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.

Hvis dit byggearbejde ikke er omfattet af ovenstående, skal du finde den konstruktionsklasse og brandklasse, hvori byggearbejdet skal indplaceres.

Byggearbejder kan blive indplaceret i konstruktionsklasserne 1, 2, 3 eller 4 og tilsvarende i brandklasserne 1, 2, 3 og 4. 

Der skal ikke anvendes en certificeret statiker, hvis byggearbejdet kan indplaceres i konstruktionsklasse 1.

Byggeri i konstruktionsklasse 1 omfatter følgende:

 

 • Byggearbejder med lav risiko for tab af menneskeliv, og hvor de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser er små eller ubetydelige. Dette kunne f.eks. være

  • 1-2 etagers bygninger med moderate spændvidder, hvor der kun lejlighedsvist kommer personer, f.eks. lagerbygninger, skure og mindre landbrugsbygninger.

  • Etablering af ny kvist, forudsat at der ikke etableres udveksling i spær i tagkonstruktionen.

 • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.


 • Avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv.


 • Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

 • Byggearbejder i alle type byggerier, der kun indeholder sekundære konstruktionsdele, f.eks. skillevægge, ikke bærende vægge, vinduer, beklædninger som loft-, tag- og ydervægsbeklædning.

 • Ombygninger og forandringer af ovenstående eksisterende byggerier.

Der skal ikke anvendes en certificeret brandrådgiver, hvis byggearbejdet kan indplaceres i brandklasse 1.

Byggearbejder i brandklasse 1 omfatter byggeri med bygningsafsnit, der har et etageareal på højst 600 m², hvor de tekniske løsninger er udført efter de præ-accepterede løsninger og ved anvendelse af simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr.

Brandklasse 1, hvor bygninger eller bygningsafsnit er indrettet med sovepladser, og hvor personer har kendskab til flugtveje og ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed, omfatter følgende:

 

 • Byggeri i 1 etage over terræn og 1 etage under terræn.

 • Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn.

 • Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, hvis etagearealet af den enkelte bolig ikke overstiger 150 m².

Brandklasse 1, hvor bygninger eller bygningsafsnit ikke er indrettet med sovepladser, og hvor personer har kendskab til flugtveje og ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed, omfatter følgende:

 

 • Byggeri med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, forudsat at brandbelastningen ikke overstiger 1.600 MJ/m², hvor brandbelastningen relaterer sig til det samlede gulvareal af bygningsafsnittet f.eks.:

  • Industri- og lagerbygninger.

  • Avls- og driftsbygninger samt væksthuse til produktion.

  • Kontorbyggeri.

Det er ikke nødvendigt, at det er en certificeret rådgiver, der udarbejder dokumentation for, at byggearbejdet kan indplaceres i klasse 1.


Hvis dit byggearbejde ikke er omfattet af ovenstående, skal du sandsynligvis anvende en certificeret statiker og brandrådgiver.


Den certificerede statiker og brandrådgiver, der skal tilknyttes byggearbejdet, afhænger af den konstruktionsklasse og brandklasse, hvori byggearbejdet skal indplaceres.


Konstruktionsklassen er afhængig af byggearbejdets konsekvensklasse, samt om byggeriet er simpelt og traditionelt, eller om det er komplekst eller utraditionelt.


For yderligere vejledning om indplacering af byggearbejder i konstruktionsklasser henvises til vejledningen til bygningsreglementets kapitel 26 

Vejledning om indplacering af byggearbejder i konstruktionsklasser 

Brandklassen er afhængig af byggearbejdets anvendelseskategori, risikoklasse samt dokumentationsmetode. For yderligere vejledning om indplacering af byggearbejder i brandklasser henvises til vejledningen til bygningsreglementets kapitel 27.

Vejledning om indplacering af byggearbejder i brandklasser 

Det er den certificerede rådgiver, der skal udfærdige den dokumentation, der ligger til grund for indplaceringen af byggearbejdet i den rette klasse, hvis byggearbejdet bliver indplaceret i klasse 2-4.

Ombygninger og tilbygninger

Sidst opdateret 08/10/2020

En ombygning skal indplaceres i en konstruktionsklasse og brandklasse, hvis den kræver bygge-tilladelse, og hvis det er relevant. Det er relevant at indplacere en ombygning i en konstruktionsklasse, hvis ombygningen medfører, at de bærende konstruktioners virkemåde i byggeriet ændres, eller hvis der indføres nye bærende konstruktioner. Ligeledes er det relevant at indplacere en ombygning i en brandklasse, hvis ombygningen medfører en ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold i byggeriet.


Nedenfor er angivet en række vejledende og ikke-udtømmende eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kræver byggetilladelse. I eksemplerne vurderes det, hvorvidt det er relevant at indplacere den enkelte ombygning i en konstruktionsklasse og/eller brandklasse.

Hvis det er relevant at indplacere, skal ombygninger i etageboligbyggeri altid indplaceres i konstruktionsklasserne 2-4 og brandklasserne 2-4, hvor der er krav om at tilknytte certificerede rådgivere.


Ved nogle af eksemplerne er der tilknyttet specifikke forudsætninger for konstruktions- og/eller brandforhold, som skal være opfyldt, for at eksemplerne kan benyttes. Ud over de specifikke forudsætninger, forudsættes det generelt for de eksempler, der ikke skal indplaceres i en konstruktionsklasse og/eller brandklasse, at byggearbejdet ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde og/eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold på anden vis.

¨
Det enkelte byggearbejde skal altid vurderes konkret.

Tabel 1: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kræver byggetilladelse, og hvorvidt de skal indplaceres i en brand- og/eller konstruktionsklasse.
Byggearbejde Skal indplaceres i konstruktionsklasse 2-4, og en certificeret statiker skal tilknyttes Skal indplaceres i brandklasse 2-4, og en certificeret brandrådgiver skal tilknyttes Specifikke forudsætninger 
Nyt dørhul/vindueshul i intern bærende væg Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Udvidelse af dørhul/vindueshul (i bredden) i bærende væg
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Fuld eller delvis nedrivning af bærende dele f.eks. væg, søjler, bjælker eller etagedæk
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Delvis fjernelse af spær i tagkonstruktionen, f.eks. i forbindelse med etablering af en kvist
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.
Ny kvist, der udvider etagearealet
Nej Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.

Forudsætter bl.a., at der ikke etableres udveksling i spær i tagkonstruktionen.
Udvidelse af eksisterende kvist, der udvider etagearealet
Nej Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.

Forudsætter bl.a., at der ikke udveksles i spær i tagkonstruktionen.

Udveksling i spær for en tagaltan
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold
Udveksling i bærende bjælkelag for at etablere en intern trappe
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold
Udvidelse af vindueshul til dørhul med større bredde i bærende væg, hvor der f.eks. etableres en fransk altan
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Nedlæggelse af lyskasser, hvor lyskassen er påkrævet af brandmæssige årsager
Nej Ja  
Blænding af alle døre til sekundært trapperum, der er påkrævet af brandmæssige årsager (også ved sammenlægninger)
Nej Ja  
Nedlæggelse af sekundært trapperum til beboelse, hvor der udføres nyt etagedæk i det gamle trapperum Ja Ja  
Udvendig efterisolering, hvor der sker indgreb i den bærende del af væggen
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at afstanden fra den udvendige efterisolering til skel og bygninger på samme grund ikke kræver yderligere tiltag i forhold til ydervæggens brandmostandsevne.

Forudsætter bl.a., at der ikke anvendes brændbart isoleringsmateriale.

Forudsætter bl.a. at der ikke etableres gennemgående hulrum
Etablering af åben altan
Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at beredskabets indsatsmuligheder ikke påvirkes negativt. 

Se også bygningsreglementets spørgsmål og svar om altaner og certificerede rådgivere
Udnyttelse af uudnyttet tagetage til beboelse
Ja Ja  
Udnyttelse af pulterrum i udnyttelig tagetage til beboelse
Ja Ja  

Nedenfor er angivet en række vejledende og ikke-udtømmende eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der ikke kræver byggetilladelse, og dermed ikke skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse.


Ved nogle af eksemplerne er der tilknyttet specifikke forudsætninger for konstruktions- og/eller brandforhold, som skal være opfyldt, for at eksemplerne kan benyttes. Udover de specifikke forudsætninger, forudsættes det generelt for alle eksempler, at ombygningen ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde og/eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold på anden vis. Det forudsættes yderligere, at ombygningen ikke udvider etagearealet, ændre anvendelsen væsentligt, eller ændre andre forhold, der medfører, at der skal ansøges om byggetilladelse. 


Det enkelte byggearbejde skal altid vurderes konkret. 

Tabel 2: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, og dermed ikke skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse.
Byggearbejde
Specifikke forudsætninger
Udvidelse af wc-rum med bad, hvor der sker ny rørgennemføring gen-nem etageadskillelse.
Forudsætter bl.a., at gennemføringen udføres med brandtætninger, der har samme brandmodstandsevne som den pågældende bygningsdel.

Forudsætter bl.a., at evt. ændring i etagedæk retableres på tilsvarende måde som eksisterende etagedæk.
Nyt badeværelse eller wc-rum i andet rum, hvor der sker ny rørgennemføring gennem etageadskillelse.
Forudsætter bl.a., at gennemføringen udføres med brandtætning, der har samme brandmodstandsevne som den pågældende bygningsdel.

Forudsætter bl.a., at evt. ændring i etagedæk retableres på tilsvarende måde som eksisterende etagedæk.
Flytning af køkken til andet rum.
 
Nedrivning af ikke-bærende vægge (gælder også vægge mellem boliger ved sammenlægning af lejligheder).
 
Opdeling af rum med skillevæg. Forudsætter bl.a., at adgang til redningsåbninger og flugtveje via trapperne ikke forringes i forhold til kravene i BR18.
Blænding af internt dørhul.
Forudsætter bl.a., at adgang til redningsåbninger og flugtveje ikke forringes i forhold til kravene i BR18.
Udvidelse af vindueshul til dørhul med samme bredde i bærende væg samt etablering af fransk altan. Forudsætter bl.a., at dørhullet har højst samme bredde som det eksisterende hul til vinduet.

Forudsætter bl.a., at vinduets/dørens eventuelle funkti-on som redningsåbning bibeholdes.

Forudsætter at vægges eventuelle afstivende funktion bibeholdes.
Blænding af én dør til primært trap-perum ved sammenlægning af lej-ligheder på samme etage. Forudsætter bl.a., at der fortsat er adgang til mindst én dør til primært trapperum.
Blænding af dør til sekundært trap-perum ved sammenlægning af lej-ligheder på samme etage. Forudsætter bl.a., at der fortsat er adgang til mindst én dør til sekundært trapperum.
Nedlæggelse af lyskasser.
Forudsætter bl.a., at lyskasserne ikke er påkrævet af brandmæssige årsager, f.eks. røgudluftning.
Udvendig efterisole-ring/energioptimering
Forudsætter bl.a., at afstanden fra den udvendige ef-terisolering til skel og bygninger på samme grund ikke kræver yderligere tiltag i forhold til ydervæggens brandmostandsevne. 

Forudsætter bl.a., at der ikke sker indgreb i den bæ-rende væg.

Forudsætter bl.a., at der ikke anvendes brændbart iso-leringsmateriale.

Forudsætter bl.a., at der ikke etableres gennemgående hulrum.

Ombygning af enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse

Sidst opdateret 12/10/2020

Til ejere af enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse (PDF til print) 

Ombygninger – Kræver det byggetilladelse?

En ombygning indebærer, at der sker ændringer inden for de eksisterende rammer for byggeriet som f.eks. udnyttelse af eksisterende loft, ændring af anvendelsen af de enkelte rum, udvidelse af WC-rum til badeværelse, sammenlægning af boligenheder, nedrivning af vægge samt etablering af rum, døre mv.


Hvis du ønsker at bygge om i dit hus, skal du først undersøge, om din ombygning kræver byggetilladelse fra din kommune. Ombygninger i enfamilie-, dobbelt-, række- eller sommerhuse kræver byggetilladelse, hvis mindst en af følgende forhold er gældende:

 

 • Ombygningen medfører en udvidelse af etage- arealet.
 • Ombygningen medfører en væsentlig anvendelsesændring.

Hvis din ombygning kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan du umiddelbart påbegynde byggearbejdet. Husk dog at undersøge eller spørge din kommune, om der er andre relevante forhold, der skal godkendes, som f.eks. forhold der er reguleret af en lokalplan.

Hvilke regler skal min ombygning overholde?

Din ombygning er omfattet af bygningsreglementet, der bl.a. indeholder en række tekniske krav til konstruktions-, brand-, energi- og dagslysforhold. Dette gælder både for ombygninger, der kræver byggetilladelse, og ombygninger, der ikke kræver byggetilladelse. Ombygningen, og det der påvirkes heraf, skal overholde de krav i bygningsreglementet, der er relevante for ombygningen, og afhænger derfor af ombygningens omfang og karakter. Fjernes en bærende væg, er det f.eks. relevant at overholde kravene til de bærende konstruktioner.

Skal der tilknyttes certificeret brandrådgiver og statiker til min ombygning?

Der er indført nye krav om, at der skal tilknyttes certificerede rådgivere til visse byggearbejder, der kræver byggetilladelse. Dette betyder, at du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal oplyse og dokumentere, hvilken konstruktionsklasse og brandklasse din ombygning  er indplaceret i.

Klasserne afspejler bl.a. ombygningens art og kompleksitet og har betydning for, hvordan og hvor meget du skal dokumentere sikkerheden, herunder hvorvidt der skal tilknyttes certificerede rådgivere.

Din ombygning skal kun indplaceres i en konstruktionsklasse og brandklasse, hvis det er relevant. Det er relevant at indplacere en om- bygning i en konstruktionsklasse, hvis om- bygningen medfører, at de bærende konstruktioners virkemåde i byggeriet ændres, eller hvis der indføres nye bærende konstruktioner. Ligeledes er det relevant at indplacere en om- bygning i en brandklasse, hvis ombygningen medfører en ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold i byggeriet.

Hvis det er relevant at indplacere, skal ombygninger i enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse oftest indplaceres i konstruktions- klasse 1 og brandklasse 1, hvor der ikke er krav om at tilknytte certificerede rådgivere, men det afhænger dog af husets samlede omfang og karakter.

Mere viden

Er du i tvivl om, hvorvidt din ombygning kræver byggetilladelse, hvilke regler den skal overholde, eller om der skal tilknyttes certificerede råd- givere, bør du kontakte en professionel fagperson eller din kommune.


Du kan også finde yderligere vejledning om opbygninger på bygningsreglementets hjemme- side. Her finder du bl.a. en eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer. Eksemplerne viser bl.a., hvilke ombygninger der kræver byggetilladelse, og hvilke der skal have tilknyttet certificerede rådgivere.

 

Ombygning af etageboligbyggeri

Sidst opdateret 12/10/2020

Pjece til ejere og andelshavere af etageboligbyggeri (PDF til print)

Ombygninger – Kræver det byggetilladelse?

En ombygning indebærer, at der sker ændringer inden for de eksisterende rammer for byggeriet som f.eks. udnyttelse af eksisterende loft, ændring af anvendelsen af de enkelte rum, udvidelse af WC-rum til badeværelse, sammenlægning af boligenheder, nedrivning af vægge samt etablering af rum, døre mv.


Hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed, skal du først undersøge om ombygningen kræver byggetilladelse fra din kommune. Ombygninger i etageboligbyggeri kræver byggetilladelse, hvis mindst en af følgende forhold er gældende:


 • Ombygningen ændrer i de bærende konstruktioners virkemåde.
 • Ombygningen ændrer i forudsætningerne for de brandmæssige forhold.
 • Ombygningen medfører en udvidelse af etage- arealet.
 • Ombygningen medfører en væsentlig anvendelsesændring.

Hvis din ombygning kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan du umiddelbart på- begynde byggearbejdet. Husk dog at undersøge eller spørge din kommune, om der er andre relevante forhold, der skal godkendes, som f.eks. forhold der er reguleret af en lokalplan.

Hvilke regler skal min ombygning overholde?

Din ombygning er omfattet af bygningsreglementet, der bl.a. indeholder en række tekniske krav til konstruktions-, brand-, energi- og dagslysforhold. Dette gælder både for ombygninger, der kræver byggetilladelse, og ombygninger, der ikke kræver byggetilladelse. Ombygningen, og det der påvirkes heraf, skal overholde de krav i bygningsreglementet, der er relevante for ombygningen, og afhænger derfor af ombygningens omfang og karakter. Fjernes en bærende væg, er det f.eks. relevant at overholde kravene til de bærende konstruktioner.

Skal der tilknyttes certificeret brandrådgiver og statiker til min ombygning?

Der er indført nye krav om, at der skal tilknyttes certificerede rådgivere til visse byggearbejder, der kræver byggetilladelse.
 
Dette betyder, at du i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse skal oplyse og dokumentere, hvilken konstruktionsklasse og brandklasse din ombygning er indplaceret i. Klasserne afspejler bl.a. ombygningens art og kompleksitet og har betydning for hvordan og hvor meget, du skal dokumentere sikkerheden, herunder hvorvidt der skal tilknyttes certificerede rådgivere.


Din ombygning skal kun indplaceres i en konstruktionsklasse og brandklasse, hvis det er relevant.
Det er relevant at indplacere en ombygning i en konstruktionsklasse, hvis ombygningen medfører, at de bærende konstruktioners virkemåde i byggeriet ændres, eller hvis der indføres nye bærende konstruktioner. Ligeledes er det relevant at indplacere en ombygning i en brandklasse, hvis ombygningen medfører en ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold i byggeriet.

Hvis det er relevant at indplacere, skal ombygninger i etageboligbyggeri altid indplaceres i konstruktionsklasserne 2-4 og brandklasserne 2- 4, hvor der er krav om at tilknytte certificerede rådgivere.

Mere viden

Er du i tvivl om, hvorvidt din ombygning kræver byggetilladelse, hvilke regler den skal overholde, eller om der skal tilknyttes certificerede rådgivere, bør du kontakte en professionel fagperson eller din kommune.


Du kan også finde yderligere vejledning om opbygninger på bygningsreglementets hjemme- side. Her finder du bl.a. en eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer. Eksemplerne viser bl.a., hvilke ombygninger der kræver byggetilladelse, og hvilke der skal have tilknyttet certificerede rådgivere.

Tilbygning til enfamiliehus

Sidst opdateret 12/10/2020

Pjece til ejere af enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse (PDF til print)

Tilbygninger – Kræver det byggetilladelse?

En tilbygning indebærer, at der enten sker en udvidelse af etagearealet, f.eks. ved etablering af kælder eller ny 1. sal, eller at der sker en udvidelse af grundplanen med en ny bygning.


En tilbygning kræver altid byggetilladelse fra kommunen.

Hvilke regler skal min tilbygning overholde?

Din tilbygning er omfattet af bygnings- reglementet, der bl.a. indeholder en række tekniske krav til konstruktions-, brand-, energi- og dagslysforhold. Tilbygningen, og det der påvirkes heraf, skal overholde de krav i bygningsreglementet, der er relevante for til- bygningen, og afhænger derfor af tilbygningens omfang og karakter. Bygges der en tilbygning med et nyt badeværelse, er det f.eks. relevant bl.a. at overholde reglerne for vådrum.


Er du i tvivl om, hvilke krav din tilbygning skal overholde, bør du kontakte en professionel fagperson.


Eksisterende konstruktioner og brandmæssige forhold, der ikke berøres af tilbygningen, kan fortsat benyttes uændret i overensstemmelse med de regler, der var gældende på ansøgningstidspunktet for byggeriets byggetilladelse eller senere relevante byggetilladelser.


Du skal også huske at undersøge eller spørge din kommune, om der er andre relevante forhold,  der skal godkendes først, som f.eks. forhold, der er reguleret af en lokalplan.

Skal der tilknyttes certificeret brandrådgiver og statiker til min tilbygning?

Der er indført nye krav om, at der skal tilknyttes certificerede rådgivere til visse byggearbejder, der kræver byggetilladelse. Dette betyder, at du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal oplyse og dokumentere, hvilken konstruktionsklasse og brandklasse din tilbygning er indplaceret i.

Klasserne afspejler bl.a. til- bygningens art og kompleksitet og har betydning for, hvordan og hvor meget du skal dokumentere sikkerheden, herunder hvorvidt der skal til- knyttes certificerede rådgivere.

Tilbygninger til enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse skal oftest indplaceres i konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1, hvor der ikke er krav om at tilknytte certificerede råd- givere, men det afhænger dog af husets samlede omfang og karakter.

Mere viden

Er du i tvivl om, hvilke regler din tilbygning skal overholde, eller hvorvidt du skal tilknytte certificerede rådgivere, bør du kontakte en professionel fagperson eller din kommune.


Du kan også finde yderligere vejledning om tilbygninger på bygningsreglementets hjemmeside. Her finder du bl.a. en eksempelsamling om tilbygninger. Eksemplerne viser bl.a., hvilke tilbygninger der skal have tilknyttet certificerede rådgivere.