Brandforhold – Krav og vejledninger

Krav til brandforhold

Sidst opdateret 08/10/2020

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.


Byggearbejder, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.


Krav til byggearbejders brandtekniske forhold er behandlet i flere af bygningsreglementets kapitler og bilag og er opdelt i regler for byggeri i hhv. brandklasse 1 og brandklasse 2-4.

I bygningsreglementet er der tillige regler om en produktcertificering af visse transportable konstruktioner, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Relevante bestemmelser

Kapitel 1 angiver hvilken type byggerier, der er omfattet af krav om brug af en certificeret brandrådgiver, samt hvilken dokumentation, der skal fremsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse og færdigmelding af byggearbejdet.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold for transportable konstruktioner.  

Kapitel 5 fastlægger bl.a. brandsikring på baggrund af anvendelseskategorier og risikoklasser, kriterier for valg af brandtekniske installationer samt krav til design, projektering og udførelse, så byggeriet er sikkert, og så evakuering og redning af personer kan ske.

Herudover er der angivet krav til test, der skal foretages inden ibrugtagning, samt krav til drift, kontrol og vedligehold af brandforhold.


Bilag 1 uddyber, hvordan bygningsafsnit kan kategoriseres i anvendelseskategori og risikoklasse.

Herudover angives retningslinjer for, hvilken dokumentations-metode der kan anvendes for byggeri i brandklasse 1-4.

Kapitel 7 angiver de brandværnsforanstaltninger, der skal gennemføres under byggearbejdets udførelse.

Kapitel 27 angiver krav til indplacering af byggeri i brandklasse 1-4 på baggrund af anvendelseskategori og risikoklasse.

Herudover er der retningslinjer for den type af byggeri, der ikke kan indplaceres i en brandklasse.

Kapitel 29 angiver krav til omfang og indhold af den brandtekniske dokumentation for byggearbejder i brandklasse 1-4.

Herudover er der angivet krav til omfang og indhold af start- og sluterklæring for byggearbejder i brandklasse 2-4.

 
Kapitel 30 angiver krav til kontrol af den brandtekniske dokumentation, herunder kontroltype og kontrolniveau.
Bilag 3 udspecificerer mindstekrav til kontroltyper for byggeri i brandklasse 1-4 samt mindstekrav til kontrolniveauer for byggeri i brandklasse 2-4.
Bekendtgørelsen indeholder krav til inspektionsorganet for transportable konstruktioner, herunder inspektionsrapport og -certifikat, samt krav til konstruktionsejer, herunder certificeringsgrundlag.

Vejledning til BR18's kapitel 5 - Brand

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række relevante vejledninger på området, bl.a. bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

I tabellen nedenfor beskrives hovedkapitlerne i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Hovedkapitlerne præciserer de generelle regler i bygningsreglementet og angiver retningslinjer for det brandmæssige sikkerhedsniveau. Kapitlerne kan benyttes som reference, når de brandmæssige aspekter skal dokumenteres, og de kan tillige benyttes som reference ved komparative analyser.

Hovedkapitlerne i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

I kapitlet introduceres generelle emner, der er medtaget i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand samt referencer til andre vejledninger.

I kapitlet beskrives de generelle betingelser for det brandmæssige sikkerhedsniveau. Herunder:


 • Indplacering i anvendelseskategori
 • Indplacering i risikoklasser
 • Indplacering i brandklaser
 • Beskrivelse af materialer og konstruktioner
 • Angivelse af brandtekniske installationer
I kapitlet beskrives den overordnede strategi for evakuering samt retningslinjer for udformning af flugtveje og redningsåbninger.
I kapitlet beskrives retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.

I kapitlet beskrives risikoen for antændelse samt retningslinjerne for sikring mod:


 • Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
 • Brandmæssig opdeling af bygningen
 • Brandspredning til bygninger på anden grund


Herudover beskrives brugen af isoleringsmaterialer i byggeriet.

I kapitlet beskrives forudsætningerne for, at redningsberedskabet kan foretage en indsats, der er indsatstaktisk traditionel. Det omfatter beskrivelser af følgende:


 • Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer
 • Adgang til bygningen
 • Indsats i bygningen
 • Adgang til og betjening af brandtekniske installationer
 • Skiltning
 • Røgudluftning
I kapitlet beskrives retningslinjerne for akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest, både med hensyn til installation og løbende afprøvninger og tests.

I kapitlet beskrives drift,  kontrol og vedligeholdelse af både eksisterende byggeri og nybyggeri. Det omfatter beskrivelser af følgende:


 • Opbygning af driftsorganisation
 • Brug og driftsmæssige forhold
 • Vedligeholdelse af brandtekniske installationer
 • Vedligeholdelse af passiv brandsikring


Derudover beskrives et paradigme for udarbejdelse af en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan).


I kapitlet beskrives metoder til eftervisning af det brandmæssige sikkerhedsniveau for byggeri, hvor der ikke udelukkende kan benyttes de præ-accepterede løsninger. Det omfatter beskrivelser af følgende:


 • Acceptkriterier og kritiske forhold
 • Brandteknisk dimensionering af personsikkerhed
 • Brandteknisk dimensionering af bygningsdele
 • Udfærdigelse af Komparative analyser


Herudover indeholder kapitlet flere eksempler og beregningsmetoder.

 

Præ-accepterede løsninger - Bilag til BR18's vejledning til kapitel 5 - Brand

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række relevante vejledninger på området, bl.a. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

I tabellen nedenfor beskrives de præ-accepterede løsninger, der er indarbejdet som bilag 1-11, 15 og 16 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. De præ-accepterede løsninger præciserer de generelle regler i bygningsreglementet og angiver retningslinjer for byggeriets brandmæssige sikkerhedsniveau, herunder lempelser og skærpelser i forhold til hovedkapitlerne i vejledningen.

De præ-accepterede løsninger, kan benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets krav til det brandmæssige sikkerhedsniveau er opfyldt. Hvis de præ-accepterede løsninger anvendes i deres fulde udstrækning, kan et byggeri indplaceres i brandklasse 1 eller 2. Hvis et byggeri indplaceres i brandklasse 2, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver til byggeriet. 
De præ-accepterede løsninger kan derudover benyttes som referencescenarie ved komparative analyser, når det skal dokumenteres, at byggeri indplaceret i brandklasse 3 eller 4 overholder bygningsreglementets brandkrav.

Præ-accepterede løsninger - Bilag til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for etageboligbyggeri.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for kontorbyggeri.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for forsamlingslokaler, butikker mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for undervisningslokaler.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit med garageanlæg.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for industri- og lagerbygninger.
I bilaget beskrives præ-accepterede løsninger for opsætning af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige arrangementer.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af arrangementsplaner til brug for ansøgning om større midlertidige udendørsarrangementer.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af pladsfordelingsplaner til brug ved midlertidige opstillinger.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af belægningsplaner ved midlertidig overnatning.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af belægningsplaner ved midlertidig overnatning.
I bilaget er der angivet præ-accepterede løsninger for de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Hvis retningslinjerne anvendes i deres fulde udstrækning, kan de benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets brandkrav for byggeri, der indplaceres i brandklasse 2 opfyldes.

I bilaget beskrives, hvordan projektering og udførelse af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav til brandsikkerhed opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til anden bebyggelse end den, der er omfattet af ovennævnte vejlednings bilag 1a vedrørende præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse.

I bilaget beskrives, hvordan kravene til brandsikkerhed i bygningsreglementet kan opfyldes for mindre bebyggelse i anvendelseskategorierne 1 og 4 i én etage over terræn og uden etager under terræn.

Supplerende bilag til BR18's vejledning til kapitel 5 - Brand

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række supplerende vejledninger på området.

I oversigten nedenfor beskrives de supplerende vejledninger, der er indarbejdet som bilag 13-14 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Disse bilag beskriver supplerende informationer, præ-accepterede løsninger og vejledninger, der kan benyttes til dokumentation af bygningsreglementets brandkrav.

Supplerende vejledninger, der er indarbejdet som bilag 13-14 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelse af planer i forhold til brand. Der angives forslag til brug af farver, størrelsesforhold og signaturer samt eksempler på udfærdigelse af sådanne planer.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i PDF-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt PDF-dokument.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i SVG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt SVG-dokument.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i DWG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt DWG-dokument.
I bilaget findes eksemplerne til planer fra bilag 13 i PDF-format i anbefalede størrelsesforhold og opløsning.
Under udarbejdelse.

Øvrige vejledninger om brandforhold

Sidst opdateret 08/10/2020
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet følgende relevante vejledninger på området:

Øvrige relevante vejledninger om brandforhold

Vejledningen angiver bl.a., hvilken type byggerier der er omfattet af krav om byggetilladelse, samt hvilken statisk dokumentation der skal foreligge for byggeri i brandklasse 1-4, herunder dokumentation for byggeri i brandklasse 1 i forbindelse med kommunens stikprøvekontrol. 

Vejledningen beskriver forhold i forbindelse med ombygninger, der ændrer forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Vejledningen indeholder ligeledes eksempler herpå.
Vejledningen forklarer og fortolker reglerne i certificeringsordningen for transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.
Vejledningen beskriver bl.a. den dokumentation, som skal foreligge ved færdigmelding af byggeri i brandklasse 1.
Vejledningen indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Eksemplerne viser, hvilke ombygninger og forandringer der kræver byggetilladelse, og hvilke der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.
Vejledningen giver anbefalinger til planlægning og udførelse af byggearbejder, herunder brandværnsforanstaltninger på byggepladsen.
Vejledningen omhandler de brandmæssige aspekter ved opsætning af transportable konstruktioner på byggepladser, herunder telte eller containere til opmagasinering, skurvogne, skurbyer og lignende.
Kapitel 27 beskriver grundlaget for indplacering af byggeri i brandklasse 1-4 via anvendelseskategori og risikoklassen.
Vejledningen beskriver, hvordan den brandtekniske dokumentation for design, projektering og udførelse udformes, herunder start- og sluterklæring. Herudover er der givet et eksempel på en start- og sluterklæring samt visse dele af den brandtekniske dokumentation for et projekt i brandklasse 2.
Vejledningen beskriver omfanget af dokumentation for brandforhold og håndtering af eksisterende lovlige forhold for mindre ombygningssager. Eksemplerne er baseret på 5 cases.
Vejledningen beskriver, hvordan den brandtekniske dokumentation for design, projektering og udførelse kontrolleres. Herudover er der givet et eksempel på en kontrolplan for henholdsvis design, projektering og udførelse for et byggeprojekt i brandklasse 2.